Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Reactie van AP op nadere vragen over Beleidsregels de zieke werknemer en arbeidsmogelijkheden

Op 4 juli jl. heeft OVAL samen met het Verbond van Verzekeraars via bijgaande brief gereageerd op de Beleidsregels zieke werknemer van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). AP geeft in zijn reactie geen enkele ruimte voor het vragen naar functionele beperkingen en mogelijkheden door de werkgever. Ook vragen naar arbeidsmogelijkheden wordt als strijdig met de norm gezien. Deze gegevens schaart AP allen onder het begrip 'gezondheidsgegevens' en mogen uitsluitend via de bedrijfsarts worden opgevraagd. AP is van mening dat de werkgever re-integratie en verzuimbegeleiding vanaf ziekmelding gewoon kan starten.

Ten slotte reageert AP in de brief op onze punten over vangnetregeling, regresrecht, probleemanalyse en het doorbreken van de medische geheimhoudingsplicht. Een aantal van deze punten zijn ook nader verduidelijkt in Q&A’s op de website van AP.

Naar de mening van OVAL is de zienswijze van AP een belemmering voor werkgevers en werknemers om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen in het kader van preventie, verzuim en re-integratie. Daar komt bij, zoals wij ook eerder in onze brief aangaven, dat deze interpretaties haaks staan op de gewenste dialoog tussen werkgever en werknemer om verzuim te voorkomen, te begeleiden en te werken aan de duurzame inzetbaarheid van de werkende mens. De wet- en regelgeving strookt ook niet met de campagnes van het ministerie van SZW over duurzame inzetbaarheid, werkstress, pesten op de werkvloer en ongewenst gedrag waar een goede dialoog van essentieel belang is. Ook de recente adviezen van o.a. de SER over psychosociale arbeidsbelasting, participatie chronisch zieken en arbeidsgehandicapten verenigen zich op sommige punten moeilijk met de beleidsregels. OVAL blijft samen met betrokken partijen aandringen op overleg en aanpassing van de interpretatie van wet- en regelgeving.

Bron: OVAL