Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Vitaliteit

Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet

Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet

Naar verwachting wijzigt met ingang van 1 juli 2017 de Arbowet. Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn:

  • alle werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts, bijvoorbeeld via een arbeidsomstandighedenspreekuur;
  • de bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en toegang tot alle werkplekken; waar nodig schakelt hij met andere arboprofessionals voor het bevorderen van gezondheid en veiligheid van werknemers;
  • elke werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening afsluiten dat voldoet aan een aantal minimumeisen;
  • versterking van de positie van de preventiemedewerker bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen;
  • het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;
  • aangescherpte eisen voor de bedrijfsarts om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Werkgevers zullen de komende tijd moeten nagaan welke aanpassingen binnen de organisatie nodig zijn en in welke mate de contracten met de arbodienst moeten worden aangepast als gevolg van de nieuwe wetgeving.

Versterking arbodienstverlening: basiscontract

Om de arbodienstverlening verder te versterken, worden werkgever en arbodienstverlener(s) verplicht om een basiscontract te sluiten. Hierin moeten zij schriftelijke afspraken maken over de invulling van de wettelijk vereiste ondersteuning. Dit is een welkome aanvulling op de bestaande situatie. OVAL heeft het basiscontract voor arbodienstverlening nader uitgewerkt en een praktische checklist basiscontract opgesteld die werkgevers kunnen gebruiken bij het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners.

Second opinion

Een werknemer heeft het recht heeft om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij twijfelt aan het advies van de bedrijfsarts. Hij of zij vraagt een second opinion aan bij een bedrijfsarts van een andere arbodienst. De nadere uitwerking is vastgelegd in het Arbobesluit. Een second opinion kan gaan over het advies van de bedrijfsarts in kader van[1] verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. In het basiscontract wordt vastgelegd welke bedrijfsarts(en) of arbodienst(en) de second opinion mogen uitvoeren. De werknemer mag hier een keuze uit maken.

Maatwerk en vangnet: leidraad voor meer duidelijkheid

Bij de inrichting van de arbodienstverlening voorziet de wet in een vangnet- en een maatwerkregeling. OVAL constateert dat hierover bij werkgevers in de praktijk veel onduidelijkheid en misverstanden bestaan. De verplichting om in alle gevallen te voldoen aan de eisen in de checklist voor het basiscontract, gaat hopelijk voor meer duidelijkheid zorgen. Zelf levert OVAL ook een bijdrage aan verheldering, in de vorm van een praktische leidraad.