Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Kabinet gaat quotumwet voor arbeidsgehandicapt en arbeidsbeperkten voor de sector ‘overheid’ activeren

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit van het kabinet om over te gaan tot activering van de quotumregeling voor de sector overheid, omdat de werkgevers in de overheidssector de doelstelling van 6.500 banen eind 2016 niet hebben gehaald. Zij heeft een uitgebreide brief gestuurd met toelichting op het overleg met sociale partners en de maatregelen die worden genomen.

Een samenvatting van de belangrijke punten:

 • Quotumheffing wordt pas over het jaar 2019 opgelegd:
  1. Via de monitor voor de quotumregeling wordt op het niveau van de individuele werkgever vastgesteld of een overheidswerkgever heeft voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2018. Deze resultaten zijn bekend in het derde kwartaal van 2019. Als een werkgever niet voldoet aan het quotumpercentage, wordt hij daarover in 2019 geïnformeerd, zonder dat dit leidt tot het opleggen van een heffing.
  2. Vervolgens wordt via de monitor voor de quotumregeling vastgesteld of de overheidswerkgevers hebben voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2019. Deze resultaten zijn bekend in het derde kwartaal van 2020. Als een werkgever niet blijkt te hebben voldaan aan het opgelegde quotumpercentage voor 2019, wordt voor 1 november 2020 de heffing opgelegd op basis van deze resultaten.
 • Aanpassing duur beoordeling (t+2-regel)
  Het is problematisch gebleken dat mensen na twee jaar niet meer meetellen voor de banenafspraak als zij het wettelijk minimumloon kunnen verdienen (de t+2 regel). Investeren in medewerkers kan ertoe leiden dat de werkgever een nieuwe arbeidsbeperkte moet aannemen om aan de afspraken te kunnen blijven voldoen. Het is van belang om werkgevers zekerheid te geven over een duurzame beoordeling van de arbeidsbeperking. Werkgevers moeten ervan kunnen uitgaan dat de beoordeling van de beperking duurzaam is en daarmee ook de toepassing van regelingen en instrumenten (loonkostensubsidie, loondispensatie, no-riskpolis, jobcoaching). Het kabinet zal daarom de t+2 regel aanpassen, zodat het mogelijk wordt dat de banen van mensen uit de doelgroep banenafspraak die in de loop van de tijd meer zijn gaan verdienen bij hun werkgever dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen. Via een Besluit zal het kabinet deze aanpassing realiseren.
 • Inkoop diensten telt nog niet mee
  De resultaten van de pilot die TNO in opdracht van het ministerie heeft uitgevoerd, laten zien dat de pilot niet heeft geleid tot een uitvoerbare oplossing voor inkoop van producten tijdens de quotumregeling.
 • Er worden drie extra onderzoeken uitgevoerd:
  1. Regionale verschillen
  Uit het overleg met sociale partners bleek behoefte aan meer onderzoek naar de regionale verschillen. De regionale trendrapportage, die UWV laat verschillen zien tussen de arbeidsmarktregio’s onderling als het om de resultaten van de banenafspraak gaat. Ook in de Werkkamer is gevraagd om een nadere analyse met als doel de beïnvloedbare factoren voor het realiseren van de banenafspraak in kaart te brengen. UWV zal daarom het initiatief nemen tot een onderzoek naar de regionale verschillen, in samenwerking met de partners in de Werkkamer.
  2. Omvang van de doelgroep
  Er zijn geluiden dat de doelgroep op de langere termijn niet groot genoeg zou zijn om de 125.000 banen te kunnen vullen. SZW is inmiddels een onderzoek gestart. In dit onderzoek bekijkt onderzoeksbureau Panteia of de omvang van het landelijk doelgroepregister – nu en in de toekomst – voldoende is om de aantallen van de banenafspraak te realiseren. De resultaten van het onderzoek worden in het vierde kwartaal van 2017 verwacht en met de partners in de Werkkamer besproken.
  3. Onderzoek ervaringen tijdens de quotumregeling
  Met het invoeren van de quotumregeling zet het kabinet een nieuw instrument in. Het kabinet vindt het belangrijk om als de quotumregeling geactiveerd is te monitoren hoe de quotumregeling uitpakt bij verschillende overheidssectoren. Daarom neemt het kabinet het initiatief voor een breed onderzoek naar de ervaringen tijdens de quotumregeling.

De quotumregeling zal gelden voor alle overheidswerkgevers met 25 werknemers of meer. De quotumheffing bedraagt 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur. Welk quotumpercentage gaat gelden en hoeveel werknemers een werkgever dus minimaal in dienst moet hebben om de heffing niet te hoeven betalen, zal in oktober 2017 bij ministeriële regeling worden vastgesteld en gepubliceerd. In oktober 2017 wordt ook het communicatietraject over de quotumregeling gestart, zodat alle belanghebbende partijen tijdig op de hoogte zijn van de gevolgen van de quotumregeling voor hun organisaties en werknemers.
De uitvoering van de quotumregeling ligt bij UWV en de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft aangegeven de quotumregeling per 2020 (heffing in 2021) voor zowel overheid als markt volledig en geautomatiseerd te kunnen uitvoeren. Over de jaren 2018 (indien nog van toepassing) en 2019 is alleen handmatige uitvoering van de quotumregeling mogelijk voor de overheidswerkgevers. Het betreft namelijk een beperkte groep (circa 1.500 overheidswerkgevers). Een eventuele uitbreiding per 2019 van de activering van de quotumregeling met de werkgevers in de marktsector, is uitvoeringstechnisch via de handmatige verwerking niet uitvoerbaar gezien het grote aantal werkgevers in de marktsector (circa 40.000 tot 70.000 werkgevers).

Bron: rijksoverheid