Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Koolmees: nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Op 15 december 2017 zond minister Koolmees een brief aan de TK met daarin doelen en voornemens van het kabinet gericht op de arbeidsmarkt, rol van sociale partners hierbij en de planning. Koolmees benadrukt, gezien ontwikkelingen als digitalisering en robotisering, het belang dat mensen voldoende zijn toegerust en over de juiste skills beschikken om duurzaam op de arbeidsmarkt te kunnen deelnemen. Investeringen in leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid zijn daarbij essentieel. Daarnaast is er aandacht voor toegang tot de arbeidsmarkt voor specifieke groepen, zoals mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en oudere werkenden. Op al deze thema’s leveren OVAL-leden dagelijks een bijdrage in samenwerking met werkgevers en werkenden. OVAL levert input voor verdere uitwerking op genoemde thema’s als duurzame inzetbaarheid, loondoorbetaling, leven lang ontwikkelen en Participatiewet.

Ambitie van het kabinet langs 5 routes:

  1. Kabinet nodigt sociale partners uit om in gesprek te gaan over thema’s als leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en aansluiting van zekerheden en arbeidsmarkt bij een veranderende arbeidsmarkt. Daarmee werkend aan een stevige agenda voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
    Het belang van leven lang ontwikkelen beperkt zich niet tot bijscholing en training. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het van belang dat alle werkenden nadenken over hun loopbaan en stappen zetten om hun eigen vaardigheden op peil te houden.
  2. Oproep aan de SER om snel tot een advies te komen over de vernieuwing van het pensioenstelsel.
  3. Wetgeving op het gebied van vast/flex en arbeid en zorg. Indienen van wetgeving in de loop van 2018.
    Het gaat o.a. om verkleinen verschil tussen kosten van ontslag tussen flexibele en vaste contracten door aanpassing van de transitievergoeding. Om te bevorderen dat werkgevers investeren in de bredere inzetbaarheid van werknemers wordt de mogelijkheid om kosten die hiervoor worden gemaakt in mindering te brengen op de transitievergoeding. Het wetsvoorstel dat compensatie regelt voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers.
  4. Uitwerking van specifieke onderwerpen uit het regeerakkoord door begin 2018 in gesprek te gaan met sociale partners en veldpartijen. Het betreft complexe dossiers als zzp-kwalificatievraagstuk, stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid/loondoorbetaling. Kabinet verwijst daarbij naar de voorstellen zoals opgenomen in het regeerakkoord. Het kabinet staat open voor voorstellen van sociale partners die het draagvlak voor het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid verbeteren; het kabinet ziet daarbij ruimte voor sociale partners om de hoogte van bovenwettelijke aanvullingen bij de voorstellen mee te wegen. Voorstellen mogen niet leiden tot extra uitval van werknemers en niet tot verhoging van de WIA-instroom of verhoging van collectieve lasten.
  5. Naar een inclusieve arbeidsmarkt -maatregelen rond de Participatiewet. Het regeerakkoord bevordert de arbeidsdeelname van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door extra geld beschikbaar te stellen aan gemeenten voor dienstverlening. Deze intensivering wordt gefinancierd door het instrument loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Staatssecretaris Van Ark zond hier een aparte brief over aan de TK. Het kabinet zet in op het verbeteren van werkgeversdienstverlening, o.a. door een apart project Publieke Private Samenwerking. Over werkgeversdienstverlening en het project publiek private samenwerking is een aparte brief aan de TK gestuurd. OVAL neemt deel aan het project.