Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Ledenbijeenkomst 6 juni 2017: gevarieerd en gezellig

Op dinsdag 6 juni organiseerde OVAL weer een inspirerende ledenbijeenkomst met een inleiding van Irmgard Borghouts van de Universiteit van Tilburg over onderzoek naar van-werk-naar-werk en een doorkijkje van Guusje Dolsma van VNO-NCW/MKB over het NL Next Level programma, sociale agenda en de laatste ontwikkelingen rond een sociaal akkoord met de vakbeweging.

Irmgard Borghouts, Universiteit Tilburg, over onderzoek naar van-werk-naar-werk

Irmgard Borghouts is onderzoeker bij ReflecT, onderzoeksgroep aan de Universiteit van Tilburg. Zij doet onderzoek naar inclusief HR-beleid. Zij maakt onderscheid in drie componenten in strategisch HR-beleid: economische rationaliteit, werknemerwelzijn en sociale legitimiteit. De verhouding tussen de componenten is verschillend bij verschillende typen bedrijven, denk aan bv sociale ondernemingen. Uit onderzoek blijkt dat van-werk-naar-werk steeds meer wordt ingebed in beleid bij werkgevers, werknemers en de overheid. In 2012 was het onderwerp in de Stichting van de Arbeid, minister Asscher heeft van-werk-naar-werk-experimenten gestart, in de sectorplannen is het nadrukkelijk onderdeel geweest en in de Wet Werk en Zekerheid is de transitievergoeding opgenomen. De universiteit voert op dit moment een langdurig onderzoek uit naar van-werk-naar-werk. Nederland kent (nog) geen structureel VWNW-systeem. Grote bedrijven kennen vaak sociale plannen, maar die gelden alleen voor mensen met een vast contract. Ook is over de effecten van van-werk-naar-werk-trajecten nog weinig bekend. De onderzoeksvragen zijn:
1) Bieden werkgevers VWNW ondersteuning en zo ja wat en waarom? (organisatieniveau)
2) Welke belemmerende en bevorderende factoren spelen een rol m.b.t. het gebruik en uitkomsten van VWNW activiteiten? (organisatie en individueel niveau)
3) Wordt van de VWNW trajecten gebruik gemaakt? En zo ja, wat zijn de uitkomsten/resultaten? (individueel niveau)
Een aantal OVAL-leden heeft zich al aangemeld voor het grootschalige werknemersonderzoek. Nieuwe aanmeldingen zijn nog van harte welkom.
Gedurende haar presentatie peilde Irmgard Borghouts de meningen in de zaal en discussieerden de aanwezigen over stellingen. Haar presentatie is hier te vinden.

Guusje Dolsma, plv. directeur Sociale Zaken bij VNO-NCW/MKB

Guusje Dolsma nam OVAL-leden mee in het NL Next Level toe programma. Dit programma is gericht op het creëren van ruimte is in het economisch beleid. Daarnaast zijn er grote transitieopgaven en zitten belangrijke 'verdieners' aan het eind van de levenscyclus. Daarnaast is er een maatschappelijk pessimisme (gemis aan perspectief), verzet tegen globalisering en technologie en wantrouwen tegen bestaande instituties waarneembaar. Er is behoefte aan een nieuw, wervend en ambitieus perspectief voor alle Nederlanders. Het programma omvat 8 investeringsprogramma's en een Next Level Investeringsfonds. De sociale agenda kent twee grote uitdagingen: zorgen dat iedereen mee kan doen (kansenagenda) en het feit dat de arbeidsmarkt in transitie is.
Op dit moment is een belangrijk issue loondoorbetaling bij ziekte, door veel ondernemers ervaren als een belemmering om personeel in vaste dienst te nemen. VNO-NCW/MKB ze nadrukkelijk niet in op een collectieve regeling bij het UWV maar op inzet en grotere rol van private dienstverleners, professionals en verzekeraars. Leven lang ontwikkelen is een ander belangrijk thema, dat nauw aansluit bij het voorstel dat OVAL samen met ABU en NRTO heeft gemaakt. Uitgangspunt is een individuele ontwikkelregeling en meer regie voor het individu waarbij de werkgever wel investeert en faciliteert. OVAL-leden kunnen daar aan bijdragen als het gaat over loopbaanontwikkeling. VNO-NCW is wel heel erg voorzichtig omdat de wetgeving zeer ingewikkeld is en er geen ongewenste neveneffecten moeten optreden.
Guusje Dolsma heeft OVAL uitgenodigd om advies te (blijven) geven over leerwinkels, loopbaanadvies, het mee laten doen van de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, de publiek-private samenwerking in de arbeidsmarktregio's, maar zeker ook over een brede aanpak van preventie en over loondoorbetaling bij ziekte.
Werkgevers zien duidelijk de noodzaak van investeren in werknemers. De vraag is vooral 'hoe' dat gezamenlijk daadwerkelijk gerealiseerd kan worden, want geld is niet het knelpunt. Gaat om het in gang zetten van beweging en het veranderen van gedragscultuur. Tijdens de discussie is de beweging van bij vakbonden om eigen dienstverlening op loopbaan te ontwikkelen en deze soms ‘oneigenlijk’ in te zetten bij onderhandelingen in sociale plannen aan de orde gesteld. Afgesproken is om daar binnenkort op korte termijn over door te praten.

Ledenvergadering en bestuursverkiezing

Tijdens de ledenvergadering is afscheid genomen van Wim Schimmel als OVAL-bestuurslid. De voorzitter bedankte hem voor zijn grote inzet in het bestuur en belangenbehartiging voor de branche. Lisette van Breugels is bij acclamatie door de aanwezige leden benoemd als nieuw bestuurslid.
Uit de toelichting op de jaarrekening blijkt dat OVAL 2016 met een positief resultaat heeft afgesloten en er financieel goed voor staat. Ten aanzien van het eigen vermogen zijn conform toezegging in de ledenbijeenkomst in december 2016 een aantal scenario’s onderzocht. De leden zijn akkoord gegaan met de voorstellen ten aanzien van het eigen vermogen, het stabiliseren van de contributie voor 2018 en de voor 2017 begrote projecten à € 50.000 te financieren uit het eigen vermogen. Een jaar geleden is er een nieuwe klachtenregeling voor zowel de arbodienstverleners als de andere OVAL-leden ingericht. Uit de evaluatie blijkt dat de nieuwe opzet goed werkt. Wel ontbreekt in de pool voor de klachtencommissie vertegenwoordiging vanuit de segmenten activering en loopbaan ontbreekt. Leden worden opgeroepen om af te vaardigen voor deze commissie. Het vergt een beperkte inzet en vele handen maken licht werk.
En zoals altijd is er een overzicht gegeven van alle borden waar op OVAL op schaakt en onderwerpen waar OVAL actief op is. Dit is te lezen in de notitie ‘markt en ontwikkelingen’ die bij de vergaderstukken was gevoegd, maar voor de volledigheid ook nog eens hier te downloaden is. De presentatie van de ledenvergadering vindt u hier.


Volgende bijeenkomsten

Noteert u vooral ook de volgende OVAL-bijeenkomsten in uw agenda:

  • 1 november het OVAL-event over werkgeluk en werkplezier
  • 7 december Ledenbijeenkomst met algemene ledenvergadering