Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Minister Asscher informeert Kamer over wijzigingen transitievergoeding

De minister heeft op 1 december de Kamer geïnformeerd over de voortgang t.a.v. de Wet Werk en Zekerheid. De volledige brief treft u hier aan.

Belangrijke passages uit de brief betreffen de wijzigingen in de transitievergoeding: de compensatie voor de transitievergoeding voor zieke werknemers en het afwijken van de vergoeding als cao-partijen daar afspraken over maken. Zie hieronder de passages:

3.4 Wetsvoorstel transitievergoeding

Zoals bekend is het kabinet voornemens om op het terrein van het ontslagrecht een tweetal wijzigingen door te voeren. Het kabinet heeft, in samenspraak met sociale partners, ten eerste geconstateerd dat er zorgen zijn over de cumulatie van financiële verplichtingen bij een langdurig zieke werknemer. In april jl. is daarom het voornemen kenbaar gemaakt om werkgevers te compenseren voor de kosten die gemoeid zijn met ontslag van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer, zonder aantasting van de rechten van die werknemers (compensatieregeling). Werknemers die langdurig ziek zijn behouden hun recht op een transitievergoeding, maar werkgevers zullen voor de kosten bij ontslag gecompenseerd worden uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Daar staat een verhoging van de uniforme premie tegenover. Ten tweede krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen. De voorwaarde dat de betreffende cao-voorziening ten minste ‘gelijkwaardig’ moet zijn aan de transitievergoeding waar de werknemer recht op zou hebben gehad, komt hierbij te vervallen. Wel moet sprake zijn van een redelijke financiële vergoeding of een voorziening gericht op het beperken van werkloosheid, of een combinatie van beide.

Deze voornemens zijn, in samenspraak met UWV, uitgewerkt in een wetsvoorstel dat onlangs voor advies is aangeboden aan de Raad van State. Gezien de grote impact van de compensatieregeling op de (digitale) processen bij UWV zal deze naar verwachting kunnen ingaan per 1 januari 2019 (in plaats van 1 januari 2018 zoals eerder beoogd). De gevolgen hiervan zullen echter beperkt zijn omdat het wetsvoorstel erin voorziet dat ook ontslagvergoedingen die zijn betaald in de periode tussen 1 juli 2015 (introductie van de transitievergoeding) en de datum van inwerkingtreding van de compensatieregeling, worden gecompenseerd. De maatregel dat bij cao kan worden afgeweken van de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kan naar verwachting wel ingaan per 1 januari 2018. Nadat het advies van de Raad van State is ontvangen, zal het wetsvoorstel bij uw Kamer worden ingediend.

Bron: Rijksoverheid