Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Opvragen loonstroken door gemeenten onder voorwaarden toegestaan

Gemeenten vragen soms loonstroken van kandidaten op bij OVAL-leden t.b.v. het uitbetalen van loonkostensubsidie. OVAL-leden hebben aan de bel getrokken aangezien dat problemen oplevert vanuit de privacywetgeving. Op verzoek van OVAL heeft het ministerie van SZW dit uitgezocht en in de recente Verzamelbrief van staatssecretaris Klijnsma aan de gemeenten aandacht besteed aan dit onderwerp. Zie hieronder het betreffende fragment. Korte samenvatting: Het is niet verboden om loonstroken uit te wisselen, mits de gemeente goed kan motiveren waarom het nodig is voor de uitvoering van de Participatiewet.

Een ander probleem dat is gesignaleerd is dat OVAL-leden ziekmeldingen niet alleen aan UWV maar ook aan de gemeente moeten doorgeven in geval een kandidaat ziek wordt. Het ministerie heeft toegezegd daarover informatie op te nemen in een volgende update van het Kennisdocument “Ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking naar regulier werk vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering”.

Uit de verzamelbrief, 12. Opvragen loonstroken bij werkgevers in verband met loonkostensubsidie

Graag informeer ik u over een praktijkvraag loonkostensubsidie op grond van artikel 10d van de Participatiewet. Enkele werkgevers hebben aangegeven dat er gemeenten zijn die alleen loonkostensubsidie uitbetalen na overhandiging van loonstroken door de werkgevers aan die gemeenten. Uit die loonstroken moet de daadwerkelijke loonbetaling blijken conform de arbeidsovereenkomst aan belanghebbende. De werkgevers zijn van oordeel dat zij in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) deze loonstroken niet aan de gemeenten mogen verstrekken.

In het algemeen is het goed dat werkgevers voorzichtig omgaan met het verstrekken van loonstroken aan de gemeente. Loonstroken bevatten persoonsgegevens; een persoonsgegeven is ieder gegeven dat herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Dergelijke gegevens staan zeker opgenomen op loonstroken. Deze gegevens mogen niet zomaar verwerkt worden.

Gemeenten hebben echter wel de mogelijkheid om, ondanks het feit dat sprake is van persoonsgegevens, informatie te verkrijgen van de werkgever en/of werknemer. Gemeenten hebben in het kader van de Participatiewet bevoegdheden gekregen om informatie te mogen ontvangen, zelfs als het gaat om persoonsgegevens. Uit artikel 8 onder c van de Wbp volgt dat gegevens wel verwerkt mogen worden, indien daarvoor een wettelijke basis bestaat. Ervan uitgaande dat gemeenten de loonstroken nodig hebben ter uitvoering van de wet kunnen zij bij verschillende instanties gegevens opvragen, waarbij artikel 63 van de Participatiewet geschreven is voor het opvragen van gegevens door gemeenten bij werkgevers. Voor andere instanties is dit geregeld in artikel 64 van de Participatiewet. Zoals in de artikelen benadrukt wordt zijn de desbetreffende instanties alleen verplicht om gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wet, waaronder in het bijzonder (de rechtmatigheid van) de bijstandsverstrekking.

Gemeenten moeten bij het verzoek om informatie wel motiveren waarom zij de informatie nodig hebben voor de uitvoering van de wet. Uit de Participatiewet vloeit geen koppeling voort tussen loonkostensubsidie en loonstroken. Bovendien is in artikel 10d van de Participatiewet de aanspraak op loonkostensubsidie geregeld, alsmede hoe loonkostensubsidie moet worden berekend. Hiervoor zijn loonstroken in mijn optiek niet nodig. In uw verzoek om loonstroken aan werkgevers moet u dus goed motiveren waarom u die loonstroken nodig heeft.

Daarnaast zou de gemeente de informatie ook moeten kunnen krijgen van de werknemer.

Dit op grond van artikel 17, tweede lid van de Participatiewet. Ook hierbij geldt: het moet wel noodzakelijk zijn ter uitvoering van de wet. De gemeente moet dus ook dan motiveren dat dit het geval is.

Bron: OVAL