Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

OVAL-lidmaatschap opgenomen in cao MBO voor uitvoering van re-integratie

Recent zijn er aanvullende afspraken gemaakt op een aantal artikelen in de cao voor het MBO. Een er van is een aanvulling op de eis dat re-integratie dient te worden uitgevoerd door een re-integratiebedrijf met een nationaal gevalideerd en breed erkend en gehanteerd keurmerk. OVAL-lidmaatschap is nu toegevoegd aan de goedgekeurde bedrijven. Zie toelichting hieronder (en ook pagina 72 van dit document).

Toelichting op artikel 14.3

In de CAO MBO is een nieuw artikel opgenomen over de uitvoering van re-integratie in kader van sociale zekerheid. Het artikel stelt dat indien de re-integratie wordt belegd extern dat het re-integratiebedrijf een nationaal gevalideerd en breed erkend en gehanteerd keurmerk dient te hebben.
Cao partijen willen via de volgende toelichting bij artikel 14.3 CAO MBO verduidelijken wat zij bedoelen.
‘Het gaat om gekwalificeerde en bij voorkeur gecertificeerde bureaus die zich daadwerkelijk richten op begeleiding, coaching, re-integratie et cetera. Met andere woorden; onmiskenbaar op deskundige wijze uitvoering geven aan artikel 72a WW. Het door een bureau laten verrichten van controle en inspectie is geen activiteit die is gericht op de inschakeling in de arbeid conform artikel 72a WW.
Een bureau met gekwalificeerde mensen, hetzij gekwalificeerd en BIG-geregistreerd, zoals een arts of een psycholoog, hetzij geregistreerd bij een erkende beroepsvereniging zoals een register-arbeidsdeskundige, passen naar oordeel van cao-partijen onder de bandbreedte van artikel 14.3. De werkzame professionals bepalen dan het karakter van het bureau.
Verder wijzen cao partijen nog op OVAL. Dit is de brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven, adviesbureaus op het terrein van outplacement en loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties. OVAL is lid van VNO-NCW en werkt regelmatig samen met Stichting van de Arbeid en SER. Zie voor het complete overzicht: www.oval.nl.’

Deze toelichting wordt opgenomen in de CAO MBO 2016-2017.

Bron: OVAL