Branche voor duurzame inzetbaarheid
← Terug naar het overzicht

Resultaten twee-meting Banenafspraak bekend: 22.554 extra banen gecreëerd

Uit de door staatssecretaris Klijnsma gepubliceerde cijfers van de tweemeting blijkt dat eind 2016 22.554 banen voor de doelgroep Banenafspraak zijn ontstaan ten opzichte van de nulmeting. Deze cijfers zijn van belang, om te bepalen of de Quotumwet – een verplichting voor werkgevers om een bepaald aantal arbeidsbeperkten in dienst te nemen – in 2018 al dan niet in werking zal treden. Private intermediairs zijn met 3.389 banen voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor de extra gecreëerde banen.

De opgave tot en met 2016 was dat de sector markt ten opzichte van de nulmeting (1 januari 2013) tot en met eind 2016 14.000 banen moest realiseren, voor de sector overheid was de opgave 6.500 banen. De resultaten van de twee-meting banenafspraak laten zien dat er eind 2016 in totaal 22.554 banen ten opzichte van de nulmeting zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De cijfers naar sector geven aan dat er in totaal 18.957 banen bij reguliere werkgevers in de sector markt en 3.597 banen in de sector overheid zijn gecreëerd. Met dit resultaat heeft de markt dus ruimschoots aan de doelstelling voldaan. De overheid heeft met de doelstelling niet gehaald. Dit zou kunnen betekenen, dat voor de overheid de Quotumwet in 2018 in werking treedt.

Ondanks het positieve resultaat in de marktsector lijkt het groeitempo terug te lopen. Werkgevers lopen bij de invulling van de Banenafspraak nog altijd tegen uitvoeringsproblemen aan. Om in 2026 de afgesproken 125.000 extra banen te behalen is optimale werkgeversdienstverlening nodig en dient prioriteit te worden gegeven aan het creëren van één geharmoniseerd pakket van instrumenten, één inzichtelijk regionaal bestand van werkzoekenden en één loket voor de werkgever. Publiek-private samenwerking zou deze werkgeversdienstverlening aanzienlijk kunnen verbeteren. Zie hiervoor het eerder gepubliceerde ‘Iedereen aan de Slag’ van ABU, Cedris, NBBU en OVAL.

Bron: OVAL