Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Activering

Participatiewet

Hoe zorgen we dat iedereen naar vermogen kan meedoen?

De Participatiewet beoogt mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden op een reguliere baan. De wet heeft in de ogen van OVAL alleen kans van slagen als ook private dienstverleners de ruimte krijgen om passende functies te helpen creëren en om banen aantrekkelijker te maken. En om actief te begeleiden als de match gemaakt is.

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Doel van de Participatiewet is om meer kansen te creëren om mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking: mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te verdienen.

Regionale Werkbedrijven

Inmiddels zijn diverse partijen druk bezig om de doelen van de Participatiewet te helpen realiseren. Gemeenten, UWV en sociale partners werken nauw samen in regionale Werkbedrijven om mensen met een arbeidsbeperking te koppelen aan de extra banen die werkgevers voor de doelgroep hebben afgesproken. Het kabinet en werkgevers hebben hierover in het sociaal akkoord van 11 april 2013 afspraken gemaakt. De werkgeversorganisaties hebben toegezegd om tussen nu en 2026 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan te helpen. Ook komen er 25.000 garantiebanen bij de overheid.

Gelijk speelveld voor private dienstverleners

In de ogen van OVAL is de Participatiewet het effectiefst bij een gelijk speelveld. Als naast gemeenten en UWV ook private dienstverleners optimale kansen krijgen om hun kennis en ervaring in te zetten om mensen te helpen op weg naar een reguliere baan, levert dit het beste resultaat op. Zo zouden zowel publieke als private dienstverleners inzicht moeten hebben in de bestanden van arbeidsgehandicapten. Ook moet detachering van mensen, al dan niet met een arbeidshandicap, mogelijk blijven voor private dienstverleners.

Publiek-private samenwerking

Niet alleen wat betreft de Participatiewet, maar ook in bredere zin is OVAL een warm pleitbezorger van publiek-private samenwerking. Publiek-private samenwerking heeft als groot voordeel dat de sterke kanten van partijen worden ingezet en dat er geen sprake is van opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie, maar daadwerkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.