Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Activering

Re-integratie

Bij re-integratie worden zieke medewerkers begeleid bij hun terugkeer naar werk. Dat kan zijn bij de huidige werkgever, een andere werkgever of als zelfstandig ondernemer. Het kan bij re-integratie echter ook gaan om het aan het werk helpen van werkzoekenden, waaronder mensen met een uitkering. OVAL hamert op tijdige actie bij uitval wegens ziekte. Bij re-integratie is privacy bovendien een hot item.

Is een werknemer (langdurig) ziek, dan moeten de werkgever en de werknemer actief werken aan de terugkeer naar werk. In de Wet Verbetering Poortwachter staan de regels en verplichtingen op dit gebied. Gedurende het eerste en tweede ziektejaar moet de werkgever het loon van de werknemer doorbetalen. OVAL weet uit ervaring hoe belangrijk het is dat er in geval van ziekte tijdig actie wordt ondernomen. Hoe eerder werkgever en werknemer werken aan de terugkeer naar werk, hoe groter de kans op succes en hoe lager de kosten. OVAL-leden hebben op dit vlak grote toegevoegde waarde vanwege hun specifieke expertise om mensen die zijn uitgevallen weer aan het werk te krijgen en hun kennis van wet –en regelgeving.

Bij ziekte: eerste spoor of tweede spoor

Tijdens het re-integratieproces moeten werkgever en werknemer eerst kijken of hervatting in de eigen functie of passend ander werk binnen de organisatie mogelijk is (re-integratie eerste spoor). Als iemand niet meer aan de slag kan in de eigen organisatie, dan moet de werkgever samen met de werknemer onderzoeken of herplaatsing bij een andere werkgever mogelijk is. Bij deze ‘re-integratie tweede spoor’ wordt soms ook gekeken of iemand zijn loopbaan een vervolg kan geven als zelfstandig ondernemer. Werkgevers werken bij re-integratie samen met een bedrijfsarts. Als een werknemer meer dan zes weken verzuimt, stelt de bedrijfsarts de belastbaarheid van de werknemer vast. Bij re-integratie buiten het eigen bedrijf schakelen arbeidsorganisaties vaak, in overleg met de bedrijfsarts, een gespecialiseerd re-integratiebedrijf in. Re-integratiebedrijven die zijn aangesloten bij OVAL hebben hiervoor cruciale expertise in huis. Ze hebben niet alleen inzicht in functiebelasting en individuele belastbaarheid, maar beschikken ook over ook up-to-date kennis van de regelgeving en een groot werkgeversnetwerk.

Betere samenwerking met UWV nodig

UWV toetst de inspanningen van werkgever en werknemer bij langdurig verzuim. Pas als beide partijen aan de eisen van de Wet Verbetering Poortwachter hebben voldaan, kan eventueel een WIA-uitkering worden aangevraagd. Zijn deze inspanningen onvoldoende, dan staan daar sancties op, zoals een langere loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. OVAL is van mening dat verbeteringen nodig zijn in de samenwerking tussen bedrijfsarts en UWV als het gaat om beoordeling van re-integratiekansen en om de afwegingen die UVW maakt bij loonsancties.

Participatiewet: werkzoekenden aan werk helpen

Bij re-integratie gaat het niet alleen om de terugkeer naar werk van zieke werknemers. Het draait ook om het aan werk helpen van werkzoekenden, inclusief mensen met een uitkering. Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Doel van deze wet is om meer kansen te creëren om mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking: mensen die niet zelfstandig in staat zijn om het minimumloon te verdienen. De Participatiewet is volgens OVAL het effectiefst bij een gelijk speelveld voor publieke en private dienstverleners. Alle betrokken partijen moeten volop de ruimte krijgen om mensen met een beperking aan en reguliere baan te helpen. OVAL-leden hebben een groot werkgeversnetwerk en specifieke expertise om mensen met een beperking aan het werk te krijgen.

Privacy: strikte kwaliteitseisen

OVAL vindt de privacy van (zieke) werknemers en werkzoekenden zeer belangrijk; zij moeten erop kunnen vertrouwen dat hun (medische) gegevens niet ‘op straat’ komen te liggen. Bescherming van privacy staat daarom bij OVAL hoog in het vaandel. Alle OVAL-leden moeten in dit opzicht aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Aan de basis hiervan staan de wettelijke eisen rond privacy. Naast deze kwaliteitseisen zijn OVAL-leden gebonden aan de OVAL-gedragscode. Hierin staat dat OVAL-leden zich integer, transparant en betrouwbaar moeten gedragen richting opdrachtgever, kandidaten en derden.