Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Loopbaan

Wet werk en zekerheid

Ook aandacht nodig voor loopbaanontwikkeling flexwerkers

De Wet werk en zekerheid (Wwz) wil werknemers meer werkzekerheid bieden. De transitievergoeding die deze wet introduceert, stimuleert werkgevers en werknemers te investeren in de eigen loopbaan. Maar dit geldt voor werknemers met langere contracten, niet voor flexwerkers. OVAL vindt het belangrijk dat juist ook deze – kwetsbare - groep werkenden vaardigheden kan ontwikkelen om hun werkzekerheid te vergroten.

De Wet werk en zekerheid zorgt voor veranderingen in het ontslagrecht, het flexrecht en de Werkloosheidswet (WW). De WWZ is gefaseerd ingegaan: sinds 1 juli 2015 zijn opnieuw veel wijzigingen doorgevoerd, terwijl de meeste wijzigingen van de WW per 1 januari 2016 ingaan. De Wwz is bedoeld om het ontslagrecht te vereenvoudigen, de praktijk zal uitwijzen of dit inderdaad lukt.

WWZ: Transitievergoeding voor loopbaanontwikkeling

Een ander doel van de Wwz is, zoals de naam al zegt, het vergroten van de werkzekerheid voor mensen. Vanuit dit oogpunt introduceert de nieuwe wet de transitievergoeding bij ontslag. Elke werknemer die meer dan twee jaar in dienst is en op initiatief van de werkgever wordt ontslagen of geen contractverlenging krijgt, heeft hier recht op. De transitievergoeding is bedoeld om de overgang van werk naar werk te vergemakkelijken. Werkgevers die zich inzetten voor de ontwikkeling en inzetbaarheid van hun medewerkers kunnen de kosten hiervoor in mindering brengen op de transitievergoeding. Volgens OVAL werkt de transitievergoeding het beste als deze volledig geoormerkt zou worden voor opleiding en loopbaanontwikkeling. Nu kan de werknemer de transitievergoeding naar eigen inzicht inzetten.

WWZ: Ontbreken maatregelen flexwerkers gemiste kans

In de ogen van OVAL zijn de Wwz-regels die de positie van flexwerkers moeten beschermen, minder geslaagd. De overheid zet hier vooral in op traditionele baanzekerheid in plaats van op werkzekerheid en loopbaanontwikkeling. De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers om flexwerkers eerder een vast contract aan te bieden, verbiedt een concurrentiebeding in contracten korter dan zes maanden en stelt de aanzegtermijn in, waarbij de werkgever een tijdelijke werknemer tijdig moet laten weten of zijn contract wordt verlengd of niet. Hogere doel hierbij is dat werknemers met een tijdelijk contract sneller een vast dienstverband krijgen. Maatregelen voor werkzekerheid van flexwerkers en ontwikkelingskansen voor deze groep ontbreken echter, terwijl juist flexwerkers hier baat bij hebben. Bovendien past aandacht voor loopbaanontwikkeling beter bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De kloof tussen flexwerkers en werknemers met een vast contract wordt hiermee groter.