Branche voor duurzame inzetbaarheid

Mededinging

Tijd voor gelijk speelveld en eerlijke concurrentie

Eerlijke concurrentie is voor OVAL-leden van groot belang. In de markt waarin de leden opereren is echter sprake van vormen van mededinging die dienstverleners als oneerlijk ervaren. OVAL zet zich in voor een gelijk speelveld voor al haar leden, die actief zijn op het gebied van verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding en re-integratie.

Gemeenten die arbodienstverlening in eigen beheer gaan uitvoeren door de professionals in dienst te nemen. Gemeenten die re-integratieondersteuning bij hun eigen medewerkers of bij sw-bedrijven beleggen. UWV dat een loopbaancentrum inricht en hiervoor eigen personeel inzet. Vakbonden die loopbaanbegeleiders aanbieden. OVAL-leden hebben in de praktijk regelmatig te maken met oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld doordat partijen werkzaamheden die ze voorheen uitbesteedden aan de private markt nu intern organiseren.

Oneerlijke concurrentie door overheidsdiensten of sw-bedrijven

Dit ‘inbesteden’ is legitiem en logisch als deze keuze efficiënter en effectiever uitpakt. OVAL-leden moeten echter met regelmaat constateren dat dergelijke besluiten niet altijd worden genomen na een objectieve afweging van kosten en resultaten. In de praktijk geven andere argumenten de doorslag, zoals het behoud van eigen personeel. In 2011 heeft OVAL onderzoeksbureau Magazijn13 opdracht gegeven onderzoek te doen naar oneerlijke concurrentie door gemeentelijke diensten en sw-bedrijven op de re-integratiemarkt. Conclusie van dat onderzoek was dat de regelgeving nauwelijks belemmeringen biedt wanneer gemeenten hun sw-bedrijven uit de wind van de concurrentie willen houden. Ook werd duidelijk dat gemeenten geen inzicht hebben in de eigen effectiviteit en doelmatigheid. In de ogen van OVAL is deze situatie in de afgelopen jaren niet wezenlijk verbeterd. Nog steeds worden bij offerteprocedures en aanbestedingen interne kosten zoals huisvesting of andere vaste kosten niet of slechts gedeeltelijk doorbelast. Hierdoor is sprake van een oneerlijk speelveld en hebben private aanbieders bij een vergelijking van kosten en resultaten geen eerlijke kans. Ook worden opdrachten in het geheel niet via een offerteprocedure of aanbesteding in de markt gezet, maar onderhands gegund aan een (publieke) partij, zoals bijvoorbeeld loonwaardemethodiek.