Branche voor duurzame inzetbaarheid

Privacy

Strikte kwaliteitseis voor alle OVAL-leden

Privacy is een hot item. Zeker ook bij verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding en re-integratie. Dienstverleners op dit gebied kunnen zich alleen aansluiten bij OVAL als ze garanderen dat ze te allen tijde de privacy waarborgen en integer en professioneel te werk gaan.

Werkzoekenden op weg naar een baan. Werknemers die de stap zetten van werk naar werk. Mensen die tijdelijk zijn uitgevallen en die hard werken aan een terugkeer naar werk. Mensen die zich beraden op goede manieren om ook over enkele jaren nog steeds gezond en met plezier actief te zijn op de arbeidsmarkt. De diensten die OVAL-leden bieden zijn per definitie mensenwerk. Delicate dienstverlening die alleen mogelijk is als mensen erop kunnen vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens veilig zijn. Deze waarborg is extra van belang omdat OVAL-dienstverleners vaak over de voortgang van individuele trajecten moeten rapporteren aan hun publieke en private opdrachtgevers, zoals UWV, gemeenten en werkgevers. Ook worden soms op grond van de Wet verbetering poortwachter gegevens gevraagd. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat dergelijke gegevens niet ‘op straat’ komen te liggen.

Strikte kwaliteitseisen, gedragscode

Bescherming van privacy staat daarom bij OVAL hoog in het vaandel. Of het nu gaat om verzuimbegeleiding, re-integratie van werkzoekenden of loopbaanbegeleiding - de privacy moet altijd gewaarborgd zijn. OVAL heeft dit onwrikbare principe in een aantal heldere punten uitgewerkt. Alle OVAL-leden moeten in dit opzicht aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Aan de basis hiervan staan de wettelijke eisen rond privacy. Naast deze kwaliteitseisen zijn OVAL-leden gebonden aan de OVAL-gedragscode. Hierin staat dat OVAL-leden zich integer, transparant en betrouwbaar moeten gedragen richting opdrachtgever, kandidaten en derden.

Speciaal voor leden heeft OVAL het stappenplan privacy laten ontwikkelen, een stap-voor-stap handleiding om aan alle privacy-eisen te voldoen.

Speciale aandacht voor medische gegevens

Over privacyschending van werknemers die ziek zijn was de afgelopen jaren veel ophef. OVAL vindt dat de bedrijfsarts onafhankelijk moet kunnen werken en dat privacygevoelige gegevens goed beschermd moeten zijn. Ook vindt OVAL het terecht dat aan verwerking van medische gegevens strenge eisen worden gesteld. OVAL spant zich in om te zorgen dat ondanks de strenge regels partijen wel goed en effectief met elkaar kunnen samenwerken. Om verzuim te voorkomen, om mensen snel weer aan de slag te krijgen als dat kan.

Spreekuur Privacy

Onlangs vond het eerste spreekuur plaats waar OVAL-leden vragen naar aanleiding van het Stappenplan Privacy voor Dienstverleners of de AVG in het algemeen konden stellen waar ze zelf niet uitkwamen. De vragen zijn deels telefonisch en deels online beantwoord. Voor OVAL-leden zijn alle vragen en antwoorden die bij ons binnen zijn gekomen te downloaden via deze link.