Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Vitaliteit

Arbeidsomstandigheden

Een gezonde en veilige werkplek. Het is niet alleen een wettelijke plicht, maar ook in het belang van de werkgever en werknemer zelf. Met optimale arbeidsomstandigheden halen werknemers het beste uit zichzelf en hun organisatie. Hiervoor krijgen werkgever en werknemer ondersteuning van experts in eigen huis én van externe arbodienstverleners.

De werkgever moet zorgen voor een fysiek en mentaal gezonde en veilige werkplek. Dit schrijft de Arbowet voor, maar het is eigenlijk vanzelfsprekend dat een werkgever goed voor zijn mensen zorgt. De Wet werk en zekerheid is er duidelijk over: ontslag is niet mogelijk als de zorg voor arbeidsomstandigheden onvoldoende is. Naar verwachting gaat de rechter dit strikt toetsen.

Goede arbeidsomstandigheden beginnen bij de RI&E

Het belangrijkste arbodocument is de verplichte risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hierin neemt de werkgever alle arbeidsrisico’s op die zijn werknemers lopen. Hij stelt de RI&E op in overleg met de interne preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Desgewenst kan hij er andere interne en externe experts bij betrekken. In het plan van aanpak bij de RI&E neemt de werkgever maatregelen op om de arbeidsrisico’s weg te nemen of te verminderen. De RI&E wordt getoetst door één van de vier zogeheten kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de arbeid- en organisatiekundige, de veiligheidskundige of de arbeidshygiënist. Een arbodienst heeft deze kerndeskundigen standaard in huis. De RI&E is een werkdocument: werkgever en werknemer gaan ermee aan de slag! Een niet-actuele RI&E is geen RI&E.

Mentaal veilig en gezond werk zonder PSA

Werknemers moeten zich niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond en veilig kunnen voelen op hun werkplek. Discriminatie, pesten, agressie/geweld, seksuele intimidatie en werkdruk kunnen dit gevoel aantasten. Daarom bepaalt de Arbowet dat de werkgever maatregelen neemt tegen ongewenst gedrag en werkdruk – die onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zijn samengevoegd. De overheid voert de komende jaren intensieve campagnes om alle vormen van PSA te verminderen.

Bedrijfshulpverlening pakt de restrisico’s aan

Er blijven altijd risico’s over die de RI&E niet kan ondervangen, zoals het risico op brand of andere noodsituaties. Deze restrisico’s zijn het domein van de bedrijfshulpverlening (BHV). Bij calamiteiten zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) voor ontruiming, eerste hulp en communicatie met de hulpdiensten.