Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Vitaliteit

Kwaliteitsprogramma Arbodienstverlening

Werkgevers en werknemers hebben afgelopen decennia een steeds grotere verantwoordelijkheid gekregen voor goede arbeidsomstandigheden, gezondheid en inzetbaarheid. Zij zijn samen met arbodienstverleners verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van verzuim, preventieve activiteiten en duurzame inzetbaarheid. De basis is stevig: een laag verzuim, goede arbeidsomstandigheden, een open markt voor werkgevers, ruimte voor maatwerk, een heldere verantwoordelijkheidsverdeling, en een sterke rol voor professionals en dienstverleners.
Vanuit de praktijk zien we wel verbeterpunten in het huidige systeem. Daarom doen wij een aantal concrete verbetersuggesties die we in overleg met overheid en sociale partners willen realiseren.

Alle verbeterpunten kunnen binnen het huidige stelsel worden doorgevoerd. Op deze wijze behouden werkgevers keuzevrijheid bij de inrichting van de arbeidsgerelateerde zorg binnen hun organisatie. Verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid zijn gebaat bij een gecoördineerde aanpak en moeten onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers blijven. Zo werken we samen aan ‘gezonde werknemers in gezonde bedrijven’.

Vier verbetervoorstellen

1. Toegankelijkheid: iedere werkende krijgt toegang tot arbozorg

 • Invoering basiscontract tussen werkgever en arbodienstverlener met minimale wettelijke vereisten, aangevuld met advisering over preventie en duurzame inzetbaarheid.
 • Herinvoering van het arbeidsomstandighedenspreekuur.
 • Vangnet voor arbeidsgerelateerde zorg via de huisarts voor zzp’ers en flexibele werknemers.

2. Onafhankelijkheid: borging van een onafhankelijke, integere inzet van de bedrijfsarts

 • ‘Second opinion’ bij een andere bedrijfsarts mogelijk maken.
 • Bedrijfsartsen opnemen in Zorgkaart Nederland van de NPCF.

3. Kwaliteit: professionele dienstverlening en respecteren van de privacyregels

 • Waarborgen privacy en bestrijden van uitwassen.
 • Modernisering van het wettelijk certificaat voor dienstverleners.
 • Gelijke kwaliteitseisen voor alle arbodienstverleners.
 • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling.

4. Relatie arbozorg en reguliere zorg verbeteren

 • Register opzetten waarin huisartsen een bedrijfsarts kunnen vinden.
 • Aansluiting van de bedrijfsarts bij het landelijk schakelpunt (voorheen EPD).
 • Klinisch arbeidsgeneeskundige in de tweede lijn toevoegen voor specialistische vragen.
 • Meer aandacht voor werk in de opleiding van artsen door toevoegen van een module ‘arbeid’.

Klik hier voor een pdf van het Kwaliteitsprogramma Arbodienstverlening.

Leidraad vangnetregeling en maatwerkregeling
OVAL heeft een handige toolkit ontwikkeld die werkgevers helpt bij het inrichten van het arbo- en verzuimbeleid. De verschillen en overeenkomsten tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling zijn erin opgenomen. Ook wordt aandacht besteed aan ´eigen regie´, de rol van de OR en aan mogelijke valkuilen. Wet- en regelgeving is op een toegankelijke manier uitgelegd en samengevat in een checklist. De toolkit is een belangrijke check voor iedere werkgever, HR-afdeling en OR voor inrichting of herijking van het arbo- en verzuimbeleid.

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening
De checklist basiscontract is gebaseerd op de wet- en regelgeving en de eisen waaraan een contract tussen werkgever en arbodienst of bedrijfsarts minimaal moet voldoen zijn erin opgenomen. Ongeacht of dit contract in het kader van de vangnetregeling of de maatwerkregeling is afgesloten. Afsluitend bevat het een checklist van de onderwerpen die minimaal in een contract moeten worden vastgelegd. Daarmee biedt het houvast voor alle betrokken partijen.