Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Vitaliteit

Loondoorbetaling

Focus op echte knelpunten

De verplichting van werkgevers om bij ziekte twee jaar het loon door te betalen is een cruciale prikkel bij het voorkomen en terugdringen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. OVAL vindt het daarom niet verstandig om deze prikkel te beperken. De echte knelpunten liggen bij de uitvoering van de re-integratie. Daar zijn oplossingen nodig.

Het samenspel van twee jaar loondoorbetaling, Wet verbetering poortwachter en keuzevrijheid bij de inrichting van de verzuimbegeleiding zorgt voor de juiste prikkels voor werkgevers en werknemers. Dit blijkt uit de omvang van het verzuim, dat de afgelopen tien jaar is gehalveerd en nu op een historisch laag niveau ligt. Toch geven met name kleine werkgevers aan moeite te hebben met de huidige verplichtingen en bijbehorende kosten.

Aanpassing loondoorbetaling: ineffectief, onnodig en overbodig

Mede om die reden is er soms discussie over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Zou het niet beter zijn om deze te verkorten naar één jaar? Moeten kleinere bedrijven de kans krijgen om verzuimkosten deels collectief te verzekeren? Dergelijke aanpassingen zijn volgens OVAL onverstandig en overbodig. Er is een groot risico dat dit leidt tot een afname van effectieve prikkels, hoger verzuim, beperking van de keuzevrijheid en toenemende administratieve en financiële lasten; zo heeft het CPB becijferd dat een verkorting van de loondoorbetaling van twee naar één jaar werkgevers 800 miljoen euro zou kosten. Ook heeft meer dan 80% van de kleine werkgevers nu al een verzuimverzekering waarvan de premieheffing plaatsvindt op basis van solidariteit.

Focus op knelpunten bij de re-integratie

Een stelselherziening is in de ogen van OVAL geen oplossing voor de problemen waar werkgevers mee worstelen. De echte knelpunten liggen bij de uitvoering van de re-integratie, zoals:

  • onvoldoende mogelijkheden om de zieke werknemer te re-integreren, vooral omdat er geen passend werk beschikbaar is.
  • invulling verplichting tweede spoor: door de inrichting van het loonsanctiebeleid, richt de re-integratie naar een andere werkgever zich in de aanpak primair op het vermijden van loonsanctie van het UWV.
  • loonsanctiebeleid: werkgevers ervaren de manier waarop het loonsanctiebeleid door UWV wordt uitgevoerd vaak als onrechtvaardig.
  • het samenstel van wet- en regelgeving (Wvp, WIA/WGA, BEZAVA, Wet werk en zekerheid) is te complex. Werkgevers en werknemers hebben vaak geen goed beeld van rechten, plichten en mogelijkheden.

OVAL pleit er voor om deze knelpunten op te lossen. Bij gesprekken met ondernemersverenigingen merkt OVAL dat er bij werkgevers interesse is om hierover door te praten. Mede daarom doet OVAL samen met het Verbond van Verzekeraars concrete voorstellen voor verbetering, zoals de introductie van een eerstejaars verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig beoordelingsmoment en inzet van de no-riskpolis bij re-integratie tweede spoor. Ook zouden werkgever en werknemer de transitievergoeding moeten kunnen inzetten ten behoeve van re-integratie.