Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Het afgelopen jaar heeft het ministerie van SZW gesprekken gevoerd, bijeenkomsten over het brede arbobeleidsveld en focusgroepen over specifieke thema’s georganiseerd. OVAL heeft in verschillende sessies input geleverd aan de hand van het OVAL-paper Werken is gezond! Naast de veelheid aan input, adviezen en cijfers, zijn er ook andere inzichten en discussies die betrokken moeten worden. Denk daarbij aan rapporten of adviezen van WRR, commissie Regulering van Werk, de commissie Heerts of die van de Kwaliteitstafel.

Wat heeft het consultatietraject opgeleverd: rode lijnen van aandacht

Er zijn in de bijeenkomsten en de vele gesprekken diverse terugkerende punten genoemd die opgepakt zouden moeten worden. In het overzicht hieronder heeft het ministerie de meest genoemde thema’s en gedachten van stakeholders ten aanzien van een nieuwe Arbovisie 2040 opgenomen. Veel van de punten van OVAL zijn opgenomen in het overzicht van aandachtspunten.

 1.  Meer benadrukken van de samenhang tussen arbobeleid met duurzame inzetbaarheid. Arbeid als positieve factor;
 2. Aandacht ook richten op de individueel werkende. In verband met veranderende arbeidscontracten overwegen van individuele persoonlijk budgetten voor persoonlijke ontwikkelingen/ duurzame inzetbaarheid. Overwegen nieuwe wetgeving op persoonlijke inzetbaarheid;
 3. Werkgevers en werknemers blijven eerstverantwoordelijk, maar overheid/anderen hebben ook een rol;
 4. Meer eigen verantwoordelijkheid voor opdrachtgevers/bedrijven.
 5. Bescherming bieden aan alle categorieën werkenden ongeacht contractvormen/ iedereen werkt (zzp’er, flexwerkers, arbeidsmigranten);
 6. Intensiever ondersteunen van het mkb;
 7. Inzetten van steviger instrumenten dan voorlichting;
 8. Voorkomen versnippering kennisontwikkeling/betere coördinatie kennis­ontwikkeling;
 9. Onderwijs over gezond en veilig werken in het mbo;
 10. Meer aandacht voor jongeren (kennisoverdracht, onderwijs, andere kijk op wereld);
 11. Meer bevorderen van substitutie van gevaarlijke stoffen;
 12. Vaker meten van individuele blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
 13. Actief meedoen in de EU: prioriteit level playing field voor gevaarlijke stoffen/ carcinogenen;
 14. Betere samenwerking tussen arboprofessionals en met de reguliere gezondheids­zorg;
 15. Grotere rol toekennen aan de preventiemedewerker;
 16. Alle werkenden moeten toegang hebben tot de bedrijfsarts;
 17. Een grotere rol voor ondernemingsraden/personeelsvertegenwoordiging in bedrijven;
 18. Meer kennis over de factor arbeid in de reguliere zorg;
 19. De financiële band tussen de bedrijfsarts/arbodienst en de werkgever moet losser;
 20. Hybride (overheid en markt) financiering van kennisontwikkeling;
 21. Marktwerking is niet altijd het beste beleidsinstrument om in te zetten op arboterrein;
 22. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) (met name werkdruk en burn-out) is nu het grootste probleem;
 23. Anticiperen op nieuwe risico’s zoals bijvoorbeeld de gevolgen van robotisering en kunstmatige intelligentie of techno stress.

 

Hoofdlijnen: een tipje van de sluier

Op basis van uitkomsten uit de gesprekken, rapporten, statistieken, vraagstukken is een aantal thema’s naar voren gekomen waar verbeteringen in het arbeidsomstandighedenbeleid nodig zijn. Deze hoofdlijnen geven de denkrichtingen aan voor de komende jaren. Om daarbij een beeld te schetsen van mogelijke maatregelen zal bij elke hoofdlijn ook kort de mogelijkheden voor een invulling gegeven worden. Deze mogelijkheden zullen verder door het ministerie van SZW worden uitgewerkt in een meer concrete Beleidsagenda 2021-2025.
Aan het volgende wordt gedacht om in 2040 bereikt te hebben:

 1. Groei in aandacht voor preventie bij alle spelers in het systeem
 2. Mogelijkheid werkenden zelf regie te voeren over hun gezondheid en inzetbaarheid, zonder dat dit de werkgever ontslaat van verantwoordelijkheid
 3. Vergroting aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg
 4. Verbetering van de naleving van de wet- en regelgeving is over de volle breedte
 5. Adaptief arbostelsel en –beleid is adaptief
 6. Toegankelijker kennis en verbetering kennisinfrastructuur
 7. Passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling van allen die invloed hebben op de gezondheid & veiligheid van werkenden, met passende en effectieve financiering en prikkels

Vervolg

De hoofdlijnennota 2021-2025, zoals het ministerie stelt, zal in de nabije toekomst aan de Tweede Kamer worden gestuurd, vergezeld van de opvattingen van het kabinet. De Sociaal Economische Raad wordt om advies gevraagd. Na ontvangst van het advies van de SER komt het nieuwe kabinet met een standpunt (de definitieve Arbovisie).  Op basis daarvan wordt een Beleidsagenda voor de komende jaren opgesteld. Stakeholders worden betrokken bij het invulling geven van de beleidsagenda.

Bron: SZW en OVAL

08/04/2021

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter