Branche voor duurzame inzetbaarheid

Visie

Voor een sterke economie zijn vitale organisaties én vitale mensen nodig. Mensen die over de juiste vaardigheden, competenties én gezondheid beschikken om ook op de arbeidsmarkt van morgen een duurzame bijdrage te kunnen leveren. Loopbaan, vitaliteit en inzetbaarheid zijn niet alleen een verantwoordelijkheid van arbeidsorganisaties, maar ook van ieder individu. Hoe blijven werkenden zo lang mogelijk productief, gemotiveerd en gezond betrokken bij het arbeidsproces? Hoe komen werkzoekenden en nieuwkomers op de arbeidsmarkt soepel aan de slag? Het realiseren van duurzame inzetbaarheid komt op alle niveaus ten goede aan de samenleving. In de huidige hectische en economisch gespannen tijden vraagt dit van alle partijen op de arbeidsmarkt een grote inzet.

Werk en gezondheid dragen bij aan een zinvol en gelukkig bestaan. De huidige arbeidsmarkt is vol dynamiek. Kwantitatieve en kwalitatieve discrepanties dreigen of zijn al manifest. Tekorten in bepaalde sectoren en beroepen, overschotten in andere. Hoog opgeleiden die niet passen bij de expertise die op de arbeidsmarkt wordt gevraagd. Een toename van het tekort aan MBO-opgeleide (technische) mensen. Een grote groep laagopgeleide mensen die geen aansluiting heeft op de gevraagde expertise. Voeg daarbij vergrijzing en ontgroening, langer doorwerken, verhoging van de AOW-leeftijd. Dit alles biedt kansen maar wordt soms ook als bedreiging ervaren, door werkgevers, werkenden en werkzoekenden, door overheid en organisaties van werkgevers en werknemers, en andere stakeholders.

Duurzame en gezonde arbeidsparticipatie bereiken we door:

 • Meer aandacht voor preventie van uitval
 • Begeleiding van werknemers van werk naar werk
 • Scholing, coaching en training van werknemers, zodat ze competent zijn voor hun huidige en toekomstige functies
 • Expliciete aandacht voor gezondheid en vitaliteit op het niveau van individu, management en organisatie
 • Verminderen en voorkomen van verzuim en snelle re-integratie van werknemers bij eigen of andere werkgever
 • Te zorgen dat het toenemend aantal chronisch zieken en mensen met een beperking aan het werk komt en blijft
 • De oudere werknemer aan het werk te houden en krijgen, en te stimuleren dat hij of zij vitaal en zelfsturend blijft
 • 'Grotere' banen voor vrouwen die nu vaak in (kleine) deeltijdbanen werken
 • Bij (wettelijke) maatregelen rekening te houden met de positie van de grote en groeiende groep zelfstandigen
 • Aandacht voor interculturele communicatie en opleidingen en loopbaanontwikkeling in een internationaliserende arbeidsmarkt
 • Perspectief voor allochtonen te creëren
 • Mensen een startkwalificatie te geven door leren en werken
 • Een leven lang leren te stimuleren

De inzet van OVAL

De leden van OVAL leveren dagelijks hun bijdrage aan de verhoging van arbeidsparticipatie door de optimale inzetbaarheid van mensen te bevorderen. Inzetbaarheid van de werknemers die behoefte hebben aan advies over van werk-naar-werk, competenties, gezond en gemotiveerd blijven, van verzuimende werknemers en van de bijna één miljoen burgers die nog niet werken. OVAL-leden zijn sparringpartner voor bedrijven en arbeidsorganisaties bij alle vraagstukken rond mens, werk en organisatie.

De agenda van OVAL wordt bepaald door de volgende speerpunten

 • Investeringen in employability en gezondheid op het werk
 • Stimuleren van intersectorale mobiliteit door van werk naar werk
 • Verbinden vraag van werkgevers aan potentiële werkenden
 • Vergroten kansen voor mensen die nog niet participeren
 • Werken aan kennis, kwaliteit en transparantie