Branche voor duurzame inzetbaarheid

Klachtregeling

Klachtregeling OVAL

OVAL stelt als vereniging stevige kwaliteitseisen aan de dienstverlening van haar leden. Een klachtenregeling die zorgt voor regulering in de branche en toezicht op handhaving van de gedragscode zet deze kwaliteitseisen extra kracht bij.

Mocht u klachten hebben over de dienstverlening van een lid van OVAL dan is het zaak uw klacht kenbaar te maken aan het betreffende bedrijf, zodat zo snel mogelijk een oplossing gezocht kan worden. Dit geldt zowel voor klanten in de zin van opdrachtgevers (vaak werkgevers, gemeenten en UWV, maar ook individuele werkenden of werkzoekenden kunnen opdrachtgever zijn) als voor klanten die door het bedrijf worden begeleid. Stap één is altijd: zoek contact met het bedrijf over uw klacht.

Leden van OVAL zijn verplicht om een klachtenreglement te hebben, deze regeling kenbaar te maken aan hun klanten en eventuele klachten in behandeling te nemen volgens een transparante procedure.

Als het OVAL-lid en de klant er samen niet uitkomen, dan kan de klacht worden ingediend bij de klachtcommissie via www.klachtregeling.nl. De klachtregeling OVAL kan worden gebruikt bij klachten over het handelen en nalaten van de dienstverlener in het algemeen, en bij klachten naar aanleiding van gedragingen in strijd met de gedragscode van de vereniging. De klacht wordt in principe schriftelijk behandeld. De uitspraak van de klachtencommissie is een zwaarwegend advies tot het nemen van een nieuwe beslissing of tot herziening dan wel herstel van de gevolgen. De klachtregeling OVAL geldt voor alle leden met uitzondering van de gecertificeerde arbodiensten. Voor de gecertificeerde arbodiensten geldt de Geschillenregeling Arbodienstverlening.

De klager moet €75 euro betalen. Als de klacht gegrond blijkt, wordt dit bedrag terugbetaald.

U kunt uw klacht indienen via www.klachtregeling.nl.

Download: Klachtreglement OVAL

Geschillenregeling Arbodienstverlening

Een werkgever of werknemer kan bij de geschillencommissie terecht als hij vindt dat een gedraging, handeling, beslissing (of juist het nalaten of weigeren daarvan) van een arbodienst jegens hem onbehoorlijk is en/of hem in gerechtvaardigde belangen treft. Medisch inhoudelijke beslissingen over arbeids(on)geschiktheid en het advies hierover aan de werkgever of adviezen over keuringen kunnen niet bij de Geschillencommissie worden aangekaart. Voor dit soort zaken staan procedures open bij andere instanties, zoals UWV en het medisch tuchtcollege.

De Geschillencommissie doet uitspraak binnen drie maanden. De uitspraak van de Geschillencommissie is een zwaarwegend advies tot het nemen van een nieuwe beslissing of tot herziening dan wel herstel van de gevolgen.

De klager moet €75 euro betalen. Als de klacht gegrond blijkt, wordt dit bedrag terugbetaald. Bij alle ondernemingen die te maken krijgen met een geschillenprocedure wordt een bijdrage in rekening gebracht. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de uitspraak van de geschillencommissie, het al dan niet lid zijn van OVAL.

U kunt uw klacht indienen via www.klachtregeling.nl.

Download: Klachtreglement Geschillenregeling Arbodienstverlening