Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Per 1 juli 2018 wijzigt de Regeling inburgering. Met deze wijzigingen wordt de inburgeraar gestimuleerd om op zo hoog mogelijk niveau in te burgeren. Zo heeft hij betere kansen op de arbeidsmarkt en meer mogelijkheden om te participeren in de Nederlandse samenleving.

Voortaan tellen ook uren en examenpogingen NT2 mee voor ontheffing en verlenging. Ook wordt het mogelijk de inburgeringstermijn te verlengen wanneer de inburgeraar een opleiding mbo 2 of hoger in het Nederlands volgt. U kunt de wijzigingen alvast lezen in de officiële bekendmaking. Onderstaand een deel van de tekst hieruit:

Criteria voor ontheffing en verlenging bij inburgeren op hoger niveau

In de regeling zijn de criteria voor ontheffing op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen van de inburgeringsplicht en voor verlenging op grond van niet- verwijtbaarheid van de inburgeringstermijn vastgelegd. Deze criteria blijken nu niet volledig aan te sluiten op de wens om inburgeringsplichtigen op een zo hoog mogelijk niveau te laten inburgeren. De oorspronkelijke criteria en de knelpunten daarbij worden in de navolgende paragrafen besproken, waarbij bovendien wordt ingegaan op de wijziging die deze regeling daarin heeft aangebracht.

Nederlands als tweede taal

Op grond van de regeling zoals deze luidde voor 1 juli 2018 kon ontheffing op grond van aantoonbaar geleverde inspanningen worden verleend als de inburgeringsplichtige ten minste 600 uur had deelgenomen aan een inburgeringscursus en ten minste viermaal had deelgenomen aan de niet behaalde onderdelen van het inburgeringsexamen. De cursusuren en pogingen voor het staatsexamen NT2 telden daarbij niet mee. Dit terwijl inburgeringsplichtigen gestimuleerd worden om, indien mogelijk, het staatsexamen NT2 af te leggen. Deze discrepantie leidde er toe dat degene die gestart is met een cursus NT2 en daarna niet in staat blijkt te zijn te voldoen aan zijn inburgeringsplicht of daarvoor meer tijd nodig blijkt te hebben, niet in aanmerking kwam voor ontheffing of verlenging.
De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk ook uren en pogingen NT2 mee te tellen voor ontheffing en verlenging.

Opleiding mbo2 of hoger

Op grond van artikel 2.3, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering is degene die beschikt over een diploma van een opleiding van wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs vanaf niveau 2, na onderwijs te hebben gevolgd in de Nederlandse taal (hierna: opleiding mbo 2 of hoger) vrijgesteld van de inburgeringsplicht.
Op grond van de regeling zoals deze luidde voor 1 juli 2018 was verlenging van de inburgeringstermijn op grond van het volgen van een opleiding mbo 2 of hoger niet mogelijk. Dit terwijl inburgeringsplichtigen gestimuleerd worden een zo hoog mogelijke opleiding te volgen. Het volgen van een mbo 2 opleiding of hoger is namelijk gunstig voor de kansen van de nieuwkomer op de Nederlandse arbeidsmarkt en in de Nederlandse samenleving. Voor nieuwkomers is het echter niet altijd mogelijk een mbo 2 opleiding of hoger binnen de inburgeringstermijn van drie jaar af te ronden. Sommige opleidingen (zoals een opleiding van hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs) beslaan immers al meer dan de inburgeringstermijn van drie jaar.
De voorgestelde wijziging maakt het mogelijk de inburgeringstermijn te verlengen wanneer een opleiding mbo 2 of hoger in de Nederlandse taal wordt of is gevolgd. De verlenging wordt toegekend indien de inburgeringsplichtige gedurende de inburgeringstermijn voor een dergelijke opleiding ingeschreven heeft gestaan. De duur van de verlenging is ten hoogste gelijk aan de duur van de inschrijving met een maximum van twee jaar. De verlenging wordt toegekend aan het einde van de inburgeringstermijn. Indien op dat moment blijkt van een inschrijving als hiervoor bedoeld, wordt de verlenging toegekend. Heeft betrokkene gedurende de verlenging de opleiding gevolgd zonder het betreffende diploma te behalen, dan wordt op basis van de inschrijving gedurende de verlengde termijn opnieuw een verlenging toegekend van ten hoogste twee jaar. De hier bedoelde verlenging wordt telkens toegekend, zolang de betrokkene aan de betreffende opleiding op het niveau van mbo 2 of hoger staat ingeschreven en het diploma nog niet heeft behaald. Indien de opleiding tijdens de verlenging van de inburgeringstermijn gestaakt wordt zonder dat het diploma is behaald, dan wordt geen verdere verlenging op deze grond meer verleend en neemt DUO na beëindiging van de verlenging de handhaving ter hand.

Bron: DUO / Rijksoverheid

01/05/2018

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter