Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Tijdens het debat over arbeidsongeschiktheid in de Tweede Kamer, 7 december jl., hebben de verschillende fracties aandacht gevraagd voor het tekort aan bedrijfsartsen. Dit naar aanleiding van de brief van OVAL naar de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om meer daadkracht te tonen om het verzuim te reduceren. OVAL constateert dat door het tekort aan bedrijfsartsen afspraken van zieke werknemers met een bedrijfsarts later worden ingepland. Hierdoor zitten werknemers langer ziek thuis en moeten werkgevers langer wachten totdat hun zieke werknemer weer kan werken.

De Kamerleden Stoffer (SGP) en Palland (CDA) vroegen daarbij specifiek naar de uitvoering van de aanbevelingen van de Kwaliteitstafel Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, zoals publiek-privaat noodfonds om de opleiding voor bedrijfsartsen uit te kunnen breiden en het praktijkdeel te verstevigen. De minister gaf daarbij aan dat zij in de eerste helft van 2023 hierover met een brief komt. Tevens gaf zij daarbij aan dat, naast de financiële consequenties, er dan ook principiële keuzes over het huidige stelsel moeten worden gemaakt.

Ook werd door de VVD- & D66-fractie gevraagd hoe de samenwerking tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen te verbeteren. Zij opperden voor een betere overdacht van gegevens van zieke werknemers. D66 heeft hierover ook een motie ingediend om een pilot te starten waarbij het UWV proactief vraagt aan werknemers om relevante medische gegevens met de verzekeringsartsen te delen.

OVAL heeft bij de Tweede Kamer aangegeven ook graag te zien dat er meer overleg plaatsvindt (‘warme overdracht’) tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Immers onderlinge uitwisseling bevordert begrip voor bepaalde interventies van bedrijfsartsen, vermindert onduidelijkheid tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts en daarmee ook mogelijke, onnodige, loonsancties voor werkgevers. 

Als laatste vroeg PvdA-Kamerlid Kathmann meer aandacht voor preventie van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zij pleitte ervoor om grote werkgevers waar veel mensen zwaar werk doen en veel mensen arbeidsongeschikt raken, extra te laten controleren door de Arbeidsinspectie. Dit naar aanleiding van de ervaringen op Schiphol. De minister zegde daarop toe dat zij wil inventariseren hoe daar op dit moment mee om wordt gegaan. Zij wil daarbij kijken hoe werkgevers, waarbij veel arbeidsuitval is, kunnen worden geholpen. Om zo meer bewustzijn te creëren en na te gaan hoe de Arbeidsinspectie en het ministerie van SZW hier beleidsmatig mee omgaan.

 

22/12/2022

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter