Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Veiligheid en Gezondheid

De werkgever moet zorgen voor een fysiek en mentaal gezonde en veilige werkplek. Dit schrijft de Arbowet voor, maar het is eigenlijk vanzelfsprekend dat een werkgever goed voor zijn mensen zorgt. Werknemers zijn verantwoordelijk om goed om te gaan met beschikbare hulpmiddelen en veiligheidsafspraken na te leven.

Goede arbeidsomstandigheden beginnen bij de RI&E

Het belangrijkste arbodocument is de risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze is wettelijk verplicht. In de RI&E  neemt de werkgever alle arbeidsrisico’s op die zijn werknemers lopen. Hij stelt de RI&E op in overleg met de interne preventiemedewerker en de ondernemingsraad. Desgewenst kan hij er andere interne en externe experts bij betrekken. In het plan van aanpak bij de RI&E neemt de werkgever maatregelen op om de arbeidsrisico’s weg te nemen of te verminderen. De RI&E wordt getoetst door één van de vier zogeheten kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de arbeids- en organisatiekundige, de veiligheidskundige of de arbeidshygiënist. Een arbodienst heeft deze kerndeskundigen standaard in huis. De RI&E is een werkdocument: werkgever en werknemer gaan er in de praktijk mee aan de slag! 

Mentaal veilig en gezond werk 

Werknemers moeten zich niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond en veilig kunnen voelen op hun werkplek. Discriminatie, pesten, agressie/geweld, seksuele intimidatie en werkdruk kunnen dit gevoel aantasten. Daarom bepaalt de Arbowet dat de werkgever maatregelen neemt tegen ongewenst gedrag en werkdruk – die onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zijn samengevoegd. De overheid voert de komende jaren intensieve campagnes om alle vormen van PSA te verminderen. In het programma Duurzame inzetbaarheid van het ministerie van SZW zijn hulpmiddelen ontwikkeld op het gebied van het voorkomen van ongewenst gedrag, werkstress en het stimuleren van ontwikkeling, zoals filmpjes, wegwijzer, handreiking en koerskaart. 

Bedrijfshulpverlening pakt de restrisico’s aan

Er blijven altijd risico’s over die de RI&E niet kan ondervangen, zoals het risico op brand of andere noodsituaties. Deze restrisico’s zijn het domein van de bedrijfshulpverlening (BHV). Bij calamiteiten zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) voor ontruiming, eerste hulp en communicatie met de hulpdiensten.

Email Facebook Google LinkedIn Twitter