Branche voor duurzame inzetbaarheid
← terug naar themadossier Duurzame inzetbaarheid

Leven lang ontwikkelen

Aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen

Innovatie is de spil van een moderne economie en heeft een grote impact op onze arbeidsmarkt. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich continu, kennis veroudert steeds sneller en tegelijkertijd gaat iedereen langer werken. Om optimaal te kunnen blijven functioneren in een steeds veranderende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. De huidige arbeidsmarkt kent echter weinig impulsen tot permanente ontwikkeling en draagt onvoldoende bij aan een leercultuur. Een Leven Lang Ontwikkelen is noodzakelijk, maar nog geen algemeen aanvaarde praktijk.

OVAL heeft samen met ABU, NRTO en Cedris een voorstel ontwikkeld voor een forse inzet op Leven Lang ontwikkelen. Stimuleren en faciliteren zijn belangrijke sleutelwoorden in de voorgestelde oplossing. Werkenden en werkzoekenden zullen zich meer bewust moeten worden van hun waarde op de veranderende arbeidsmarkt en moeten worden gestimuleerd om zelf de regie te willen en kunnen voeren over hun loopbaan. Daarbij zijn faciliteiten om hier invulling aan te geven hard nodig. Ons voorstel is om het alsvolgt in te richten:

1. Een periodieke arbeidsmarktscan (PAS) voor iedereen

Met de PAS brengen werkenden en werkzoekenden hun persoonlijke (duurzame) inzetbaarheid in kaart. Ze krijgen inzicht in de ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt, het vak of beroep, de eigen competenties, kennis en persoonlijke arbeidsmarktfitheid. Deelname aan de PAS wordt sterk gestimuleerd en wordt net zo gewoon als het Rijksvaccinatieprogramma, een periodieke gezondheidscheck of de jaarlijkse APK.

2. De ‘loopbaanwinkel’

Voor de PAS kunnen werkenden en werkzoekenden terecht bij ‘loopbaanwinkels’. Na de arbeidsmarktscan krijgen zij hier praktische tips op welke wijze zij hun arbeidsmarktpositie kunnen verbeteren.

3. Een persoonlijke ontwikkelrekening voor iedereen

Om een Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken, krijgt iedereen die tot de beroepsbevolking hoort een persoonlijke ontwikkelrekening. Hierop kunnen mensen zelf fiscaal voordelig sparen en kunnen werkgevers en sociale partners fiscaal voordelig geld storten. Het
geld is bestemd voor scholing, training, loopbaanondersteuning en -coaching en voor EVC’s (Erkenning van Verworven Competenties). De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling wordt gelegd waar die hoort, bij de werkende of werkzoekende zelf. Met de ontwikkelrekening worden ook degenen bereikt die nu niet profiteren van bestaande scholingsvoorzieningen, zoals zzp’ers en mensen die niet onder een cao vallen.

4. Keuzevrijheid en kwaliteit

Werkenden en werkzoekenden hebben de regie over hun eigen persoonlijke ontwikkelrekening. Zij zijn vrij het geld op deze rekening te besteden aan opleidingen, trainingen, EVC’s en coaching van gecertificeerde aanbieders naar keuze. Hierdoor is kwaliteit gewaarborgd.

5. Extra ondersteuning voor middelbaar en lager opgeleiden

Werkenden (en werkzoekenden) met een opleidingsniveau tot en met mbo worden extra ondersteund door de overheid die extra punten stort op de persoonlijke ontwikkelrekening. Deze punten, ter waarde van maximaal 5.000 euro, maken de toegang tot een opleiding, training, EVC en/of coachingstraject aanzienlijk groter. In dit voorstel is gekozen voor de grens tot en met mbo-niveau. Hiermee wordt de (grote) groep mensen bereikt voor wie een Leven Lang Ontwikkelen minder vanzelfsprekend is, maar het juist wel nodig heeft.
In beginsel zijn dit ook de mensen die minder hebben geprofiteerd van het door de overheid gefinancierde initieel onderwijs. Door de invloed van voortgaande technologisering kan het nodig zijn dat de extra bijdrage van de overheid op termijn ook voor andere doelgroepen
beschikbaar komt.