Leden login

Vul hieronder uw wachtwoord en gebruikersnaam in.

Wachtwoord vergeten? Klik hier.

Heeft u nog geen account? Meld u dan nu aan via onze lid worden pagina.

Op 12 januari heeft minister Asscher een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de stand van zaken op het gebied van beroepsziekten. De brief geeft een overzicht van het lopende beleidsprogramma en van geplande acties en bevat geen nieuwe initiatieven. Daarbij wordt ook aangesloten op het op 23 december ingediende wetsvoorstel voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De aanleiding is dat er nog steeds veel mensen ziek worden door hun werk (17.400 beroepsziekten volgens de NCvB in 2014). Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijk belang om gezondheidsschade door werk te voorkomen. Ook de ondersteuning door professionele arbodienstverlening is belangrijk.

Uit onderzoek blijkt dat de relatie tussen werkgever en werknemer op de werkvloer een sterke invloed heeft op aandacht voor preventie van beroepsziekten. Er wordt daarom veel aandacht besteed aan activiteiten die een positieve bedrijfscultuur bevorderen en die kennis en bewustzijn versterken.

  • Goede praktijken: via de programma’s Duurzame Inzetbaarheid (waaronder campagne rondom werkstress) en Zelfregulering worden veel voorbeelden van bedrijven en branches gedeeld.
  • Betrokken en gerichte preventie: ondersteuning van het Steunpunt RI&E, een grotere rol voor werknemers bij de benoeming van de preventiemedewerker, verkenning van de voorwaarden voor inzet van persoonlijke dossiers en verhogen van de kwaliteit en bereikbaarheid van arbodeskundigen (w.o. toegang tot de bedrijfsarts, gelegenheid tot het melden van beroepsziekten, inrichting van een klachtenprocedure bij zelfstandige bedrijfsartsen, periodiek overleggen met medezeggenschap en de mogelijkheid voor een second opinion). Verwacht wordt dat een verbeterde toegang tot de bedrijfsarts zal bijdragen aan het tijdig signaleren van evt. gezondheidsklachten en gerichtere preventie-adviezen.
  • Onderwijs: samen met OCW en de MBO Raad worden de mogelijkheden verkend van agendering en verdere bewustwording voor het aanleren van gezond en veilig werken in het mbo en bij erkende leerbedrijven.
  • Agendering en voorlichting: het ondersteunen van sociale partners bij vrijwillige sectorale en regionale initiatieven om zo de kennis over het werk en specifieke risico’s te vergroten (delen van goede praktijkvoorbeelden), communicatie vanuit de overheid over de (nieuwe) wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsgerelateerde zorg en voorlichting via het Arboportaal. Vanaf 2017 wordt de communicatie met betrekking tot kennis en bewustwording en de aanpak van beroepsziekten verder uitgebreid.
  • Monitoring relatie arbeid en gezondheid: RIVM voert een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om achterliggende oorzaken van beroepsziekten in kaart te brengen, met NCvB wordt gesproken over de mogelijkheid van het verzamelen van meldingsgegevens op een lager abstractieniveau en het streven is om te komen tot één kengetal voor het aantal beroepsziekten in de Arbobalans (analoog aan arbeidsongevallen).

Tot slot wordt aandacht besteed aan het versterken van toezicht en handhaving door de Inspectie SZW, zoals het wetsvoorstel om handhavend op te treden wanneer werkgevers zich niet houden aan het basiscontract voor arbodienstverlening. In het wetsvoorstel is ook de mogelijkheid opgenomen om een boete aan de bedrijfsarts op te leggen bij niet-melden. Deze bepaling treedt echter pas later in werking; de beroepsgroep wordt eerst in de gelegenheid gesteld om intensiever te melden.

Bron: Rijksoverheid

14/01/2016

Wilt u meer informatie over dit artikel?

Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuwsmeer nieuws 

Email Facebook Google LinkedIn Twitter